इजा, विषबाधा आणि इतर बाह्य कारणे

रोगाचा लेख

गळू

Dr. Rajalakshmi VK (AIIMS)
MBBS
1 Years of Experience

आघात

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
7 Years of Experience
रोगांबद्दल अधिक वाचा