காயம், விஷம் மற்றும் பிற வெளிப்புற காரணங்கள்

நோயின் கட்டுரைகள்

அலர்ஜி

Dr. Rajalakshmi VK (AIIMS)
MBBS
1 वर्षों का अनुभव

தேனீக்கடி

Dr. Rajalakshmi VK (AIIMS)
MBBS
1 वर्षों का अनुभव

கொப்புளங்கள்

Dr. Rajalakshmi VK (AIIMS)
MBBS
1 वर्षों का अनुभव

மூளை காயம்

Dr. Rajalakshmi VK (AIIMS)
MBBS
1 वर्षों का अनुभव

தீக்காயம்

Dr. Rajalakshmi VK (AIIMS)
MBBS
1 वर्षों का अनुभव

தலை காயம்

Dr. Rajalakshmi VK (AIIMS)
MBBS
1 वर्षों का अनुभव

ஹீட் ஸ்ட்ரோக்

Dr. Rajalakshmi VK (AIIMS)
MBBS
1 वर्षों का अनुभव

காயம்

Dr. Rajalakshmi VK (AIIMS)
MBBS
1 वर्षों का अनुभव

ஓபியோடிட் நச்சுத்தன்மை

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
6 वर्षों का अनुभव

ஆர்கனோபாஸ்பேட் நச்சு

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
6 वर्षों का अनुभव

பாம்பு கடி

Dr. Rajalakshmi VK (AIIMS)
MBBS
1 वर्षों का अनुभव

அதிர்ச்சி

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
6 वर्षों का अनुभव

திறந்த காயங்கள்

Dr. Rajalakshmi VK (AIIMS)
MBBS
1 वर्षों का अनुभव
நோய்கள் பற்றி மேலும் வாசிக்க