முகச் சுருக்கத்திற்கான சிகிச்சை மற்றும் தீர்வுகள்

மேற்கோள்கள்

 1. Cleveland Clinic. [Internet]. Cleveland. Ohio; Wrinkles
 2. Nemours Children’s Health System [Internet]. Jacksonville (FL): The Nemours Foundation; c2017. What Are Wrinkles?
 3. American Academy of Dermatology [Internet]. Rosemont (IL), US; WRINKLE REMEDIES
 4. American Academy of Dermatology [Internet]. Rosemont (IL), US; WRINKLES
 5. MedilinePlus [Internet] US National Library of Medicine. Bethesda. Maryland. Wrinkles.
 6. Hillebrand, GG. et al. New wrinkles on wrinkling: an 8-year longitudinal study on the progression of expression lines into persistent wrinkles. Br J Dermatol . 2010 Jun;162(6):1233-41. PMID: 20184587
 7. Ganceviciene, Ruta. et al. Skin anti-aging strategies. Dermatoendocrinol. 2012 Jul 1; 4(3): 308–319. PMID: 23467476
 8. Zhang, Shoubing and Duan, Enkui. Fighting against Skin Aging. Cell Transplant. 2018 May; 27(5): 729–738. PMID: 29692196
 9. Pinsky, Mark A. Efficacy and Safety of an Anti-aging Technology for the Treatment of Facial Wrinkles and Skin Moisturization. J Clin Aesthet Dermatol. 2017 Dec; 10(12): 27–35. PMID: 29399264
 10. Vashi, Neelam A. et al. Aging Differences in Ethnic Skin. J Clin Aesthet Dermatol. 2016 Jan; 9(1): 31–38. PMID: 26962390
 11. Mukherjee, Siddharth. et al. Retinoids in the treatment of skin aging: an overview of clinical efficacy and safety. Clin Interv Aging. 2006 Dec; 1(4): 327–348. PMID: 18046911
 12. Ooe, Masahiko. et al. Comparative evaluation of wrinkle treatments. Aesthetic Plast Surg . 2013 Apr;37(2):424-33. PMID: 23397058
ऐप पर पढ़ें