மருந்துகளை அல்ஃபேடிக்(A to Z) வரிசையில் கண்டறிய

  Popular Medicines starting with L

 1. Lumenac
 2. Levoflox
 3. Levomac
 4. Lanol
 5. Lipvas
 6. Lonopin
 7. Lexanox Plus
 8. Lecope
 9. La Shield Sunscreen Gel
 10. Lipicard
 11. Lipikind F
 12. Losar H
 13. Lizoforce
 14. Lupident
 15. Lanzol
 16. Livogen
 17. Liveril Suspension
 18. Lesuride
 19. Lubrijoint
 20. Lopamide
 21. Lignocare
 22. Levocet M
 23. L Montus
 24. Lecope M
 25. Laxitol
 26. Lupila
 27. Lotepred
 28. Lulican
 29. Lulifin
 30. Lasilactone
 31. Lactifiber
 32. Laxitol Husk
 33. Levolin Plus
 34. Lodoz
 35. Loette Tablet
 36. Lipikind Plus
 37. L Cin Oz
 38. Lomela
 39. Leptaden
 40. Lichensa
 41. Limcee
 42. Lineator
 43. Livina
 44. Livrite Tablet
 45. Lobun Forte
 46. Lupiheme
 47. Lupilyzer
 48. Lupizyme Plus
 49. Lycored
 50. Lycostar New Capsule
 51. Lupin Softovac Powder
 52. Levonorgestrel
 53. Linoleic Acid
 54. Loxapine

  Medicines starting with L

 1. Lacosamide
 2. Lactic Acid
 3. Lactic Acid Bacillus Rhamnosus
 4. Lactitol
 5. Lactobacillus
 6. Lactobacillus Acidophilus
 7. Lactobacillus Sporogenes
 8. Lactulose
 9. Lamotrigine
 10. Lansoprazole
 11. Lanthanum Carbonate
 12. Lapatinib
 13. L-Arginine
 14. Laropiprant
 15. Lecithin
 16. Leflunomide
 17. Lenalidomide
 18. Letrozole
 19. Leucovorin Calcium
 20. Leuprorelin
 21. Levamisole
 22. Levetiracetam
 23. Levocarnitine
 24. Levocetirizine
 25. Levocloperastine
 26. Levodopa
 27. Levodropropizine
 28. Levofloxacin
 29. Levonorgestrel
 30. Levalbuterol (Levosalbutamol)
 31. Levosulpiride
 32. Levothyroxine
 33. L-Glutamate
 34. L-Histidine Hydrochloride
 35. Lidocaine
 36. Linoleic Acid
 37. Linseed Oil
 38. Liraglutide
 39. L-Isoleucine
 40. Lithium
 41. Levobunolol
 42. Lactase
 43. L-alanyl-L-glutamine
 44. Lamivudine
 45. Lisinopril
 46. Lercanidipine
 47. Levosimendan
 48. Lincomycin
 49. Lovastatin
 50. Lixisenatide
 51. Linagliptin
 52. Lipase
 53. Liquid Paraffin
 54. L-Methyl Folate
 55. Lymecycline
 56. Lacidipine
 57. Luliconazole
 58. Lynestrenol
 59. Leuprolide
 60. Lithium Carbonate
 61. Levorphanol
 62. Lypressin
 63. Lente insulin
 64. Lepirudin
 65. Ledipasvir
 66. Lanolin
 67. Lurasidone
 68. Lifitegrast
 69. Lorcaserin
 70. Lumacaftor
 71. Lomitapide