ஆஸ்துமா (ஈழை நோய்) பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்