ధర పై తగ్గింపు పొందిన మందులను మీ ఇంటి వద్దకె డెలివరీ పొందండి

100% गारंटी असली दवा की 100% गारंटी असली दवा की
కాల్‌తో ఆర్డర్ చేయండి కాల్‌తో ఆర్డర్ చేయండి 62625 62627
नज़दीकी मेडिकल स्टोर

అక్షర క్రమంలో మందులను కనుగొనండి

 1. Baidyanath Musli Pak
 2. Baidyanath Kanchanar Guggulu
 3. Baidyanath Mahayograj Guggulu
 4. Dabur Active Blood Purifier
 5. Baidyanath Kaishore Guggulu
 6. Himalaya Koflet Syrup
 7. Zandu Kesari Jivan
 8. Baidyanath Tribhuwankirti Ras
 9. Kenacort Oral Paste
 10. Acivir
 11. Zandu Lalima Syrup
 12. Herpikind
 13. Tazret
 14. Himalaya Anti Dandruff Shampoo
 15. Herpex
 16. Himalaya Chyavanaprasha
 17. Dextrose Infusion
 18. Hamdard Majun Shabab Awar
 19. Zandu Livotrit Syrup
 20. Clotan
 21. Patanjali Isabgol
 22. Herperax
 23. Benz Pearls
 24. Zovistar
 25. Ocuvir
 26. Himalaya Anti Dandruff Hair Oil
 27. Diligan
 28. Virax
 29. VOMINOS
 30. 10 D
 31. Avg Mahayog
 32. Zovirax
 33. Acicet Tablet
 34. Rastinon
 35. Aceret
 36. Distocide
 37. Sizonorm Plus
 38. DEX 25%
 39. Acivex
 40. Bencid
 41. Sri Sri Tattva Chyawanprash
 42. Lovir (Eli Lilly)
 43. Virol Tablet
 44. Triclovir
 45. Vir Injection
 46. Cyclopiz
 47. DEXTROSE (AL-PLASTIC)
 48. Herzovir
 49. Primol D Tablet
 50. Nagarjuna Haridra Khandam
 51. ABCIXIREL
 52. DEXTROSE (ALBERT)
 53. Herpesafe
 54. Zoylex
 55. Patanjali Divya Madhunashini Vati
 56. Trikase
 57. Abhope Tablet
 58. Axovir
 59. Isolyte P
 60. Psyvir
 61. Nagarjuna Anu Thailam
 62. Aclovir
 63. ELECTROLYTE-M
 64. Faximab
 65. Optiviral
 66. Zovir
 67. A Bec Tablet
 68. Patanjali Chyawanprash
 69. Patanjali Dashmularistha
 70. Sri Sri Tattva Kushmandaka Rasayana
 71. Aciv
 72. Zoster
 73. Glenvirax
 74. Beza XL
 75. Rivol
 76. Zoylex Rd
 77. Neoclovir
 78. Aciherpin
 79. Rhovir
 80. Atc
 81. Sri Sri Tattva Turmeric Tablet
 82. Carisoma
 83. Survector
 84. 25 D Infusion
 85. 5 D
 86. Kerala Ayurveda Dhanwantharam Gutika
 87. Dabur Chyawanprash
 88. Baidyanath Yograj Guggulu
 89. DEXTROSE (ALB -GLASS)
 90. Dex 5% (Skkl)
 91. Acrobenz A Gel
 92. Dextrose Infusion
 93. Lovir
 94. Lomoparin
 95. Vazovir
 96. Norbita
 97. Abamune Tablet
 98. Sri Sri Tattva Pachani Rasayana
 99. Daramin
 100. Docvir