നിങ്ങളുടെ വീട്ടുപടിക്കൽ മരുന്നുകൾ ലഭിക്കും

100% गारंटी असली दवा की 100% गारंटी असली दवा की
കോളിൽ ഓർഡർ നൽകുക കോളിൽ ഓർഡർ നൽകുക 62625 62627
മരുന്ന്കുറിപ്പ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത് ഓർഡർ ചെയ്യൂ

മരുന്ന്കുറിപ്പ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത് ഓർഡർ ചെയ്യൂഎന്താണൊരു സാധുവായ കുറിപ്പടി? നിങ്ങളുടെ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത കുറിപ്പടികൾ

नज़दीकी मेडिकल स्टोर

മരുന്നുകൾ അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ കണ്ടെത്തൂ

 1. Baidyanath Musli Pak
 2. Baidyanath Kanchanar Guggulu
 3. Baidyanath Mahayograj Guggulu
 4. Dabur Active Blood Purifier
 5. Baidyanath Kaishore Guggulu
 6. Himalaya Koflet Syrup
 7. Zandu Kesari Jivan
 8. Baidyanath Tribhuwankirti Ras
 9. Kenacort Oral Paste
 10. Acivir
 11. Zandu Lalima Syrup
 12. Herpikind
 13. Himalaya Chyavanaprasha
 14. Herpex
 15. Tazret
 16. Himalaya Anti Dandruff Shampoo
 17. Hamdard Majun Shabab Awar
 18. Dextrose Infusion
 19. Patanjali Isabgol
 20. Zovirax
 21. Zandu Livotrit Syrup
 22. Herperax
 23. Zovistar
 24. Ocuvir
 25. Diligan
 26. Clotan
 27. Himalaya Anti Dandruff Hair Oil
 28. Patanjali Divya Madhunashini Vati
 29. Benz Pearls
 30. Virax
 31. Aceret
 32. Acicet Tablet
 33. VOMINOS
 34. Atc
 35. Acivex
 36. Faximab
 37. ABCIXIREL
 38. Aclovir
 39. Zoster
 40. Isolyte P
 41. DEX 25%
 42. Cyclopiz
 43. Aciv
 44. Optiviral
 45. Sri Sri Tattva Chyawanprash
 46. Abamune Tablet
 47. Glenvirax
 48. Zovir
 49. Avg Mahayog
 50. 10 D
 51. Baidyanath Yograj Guggulu
 52. Lovir (Eli Lilly)
 53. A Bec Tablet
 54. Nagarjuna Haridra Khandam
 55. Psyvir
 56. Triclovir
 57. Rhovir
 58. 5 D
 59. Carisoma
 60. Zoylex Rd
 61. Vir Injection
 62. Virol Tablet
 63. Aciherpin
 64. Survector
 65. Lomoparin
 66. Herzovir
 67. Rivol
 68. Neoclovir
 69. Sri Sri Tattva Pachani Rasayana
 70. Axovir
 71. Acrobenz A Gel
 72. ELECTROLYTE-M
 73. Sri Sri Tattva Turmeric Tablet
 74. Beza XL
 75. Dextrose Infusion
 76. Rastinon
 77. Sri Sri Tattva Kushmandaka Rasayana
 78. Lovir
 79. Herpesafe
 80. 25 D Infusion
 81. Dabur Chyawanprash
 82. Trikase
 83. Norbita
 84. Patanjali Chyawanprash
 85. DEXTROSE (AL-PLASTIC)
 86. Primol D Tablet
 87. Zoylex
 88. DEXTROSE (ALB -GLASS)
 89. Bencid
 90. Sizonorm Plus
 91. Nagarjuna Anu Thailam
 92. Patanjali Dashmularistha
 93. DEXTROSE (ALBERT)
 94. Distocide
 95. Kerala Ayurveda Dhanwantharam Gutika
 96. Dex 5% (Skkl)
 97. Vazovir
 98. Abhope Tablet
 99. Daramin
 100. Docvir
डॉक्टर से अपना सवाल पूछें और 10 मिनट में जवाब पाएँ