ರಿಯಾಯಿತಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

100% गारंटी असली दवा की 100% गारंटी असली दवा की
ಫೋನ್ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಫೋನ್ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ 62625 62627
नज़दीकी मेडिकल स्टोर

ಔಷಧಗಳನ್ನು ಆಲ್ಫಬೆಟಿಕ್ (ವರ್ಣಮಾಲೆ)ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ

 1. Baidyanath Musli Pak
 2. Baidyanath Kanchanar Guggulu
 3. Baidyanath Mahayograj Guggulu
 4. Baidyanath Kaishore Guggulu
 5. Dabur Active Blood Purifier
 6. Himalaya Koflet Syrup
 7. Zandu Kesari Jivan
 8. Baidyanath Tribhuwankirti Ras
 9. Kenacort Oral Paste
 10. Acivir
 11. Zandu Lalima Syrup
 12. Herpikind
 13. Tazret
 14. Himalaya Anti Dandruff Shampoo
 15. Himalaya Chyavanaprasha
 16. Herpex
 17. Hamdard Majun Shabab Awar
 18. Patanjali Isabgol
 19. Zandu Livotrit Syrup
 20. Diligan
 21. Dextrose Infusion
 22. Herperax
 23. Zovirax
 24. Ocuvir
 25. Zovistar
 26. Aceret
 27. DEX 25%
 28. Clotan
 29. VOMINOS
 30. Acrobenz A Gel
 31. Acicet Tablet
 32. Benz Pearls
 33. Vir Injection
 34. Himalaya Anti Dandruff Hair Oil
 35. Avg Mahayog
 36. Cyclopiz
 37. Bencid
 38. Rhovir
 39. Patanjali Divya Madhunashini Vati
 40. Aclovir
 41. 10 D
 42. Zoylex Rd
 43. Axovir
 44. Sri Sri Tattva Chyawanprash
 45. Psyvir
 46. Lovir
 47. Zovir
 48. Zoster
 49. Herzovir
 50. 5 D
 51. Nagarjuna Haridra Khandam
 52. Aciherpin
 53. Zoylex
 54. Norbita
 55. ELECTROLYTE-M
 56. ABCIXIREL
 57. Rastinon
 58. Triclovir
 59. Beza XL
 60. Aciv
 61. Nagarjuna Anu Thailam
 62. Primol D Tablet
 63. Lomoparin
 64. Baidyanath Yograj Guggulu
 65. Optiviral
 66. Isolyte P
 67. Faximab
 68. Patanjali Dashmularistha
 69. Acivex
 70. Virax
 71. A Bec Tablet
 72. Dabur Chyawanprash
 73. Sizonorm Plus
 74. 25 D Infusion
 75. Sri Sri Tattva Turmeric Tablet
 76. DEXTROSE (ALB -GLASS)
 77. Distocide
 78. Lovir (Eli Lilly)
 79. Sri Sri Tattva Kushmandaka Rasayana
 80. Glenvirax
 81. Rivol
 82. Carisoma
 83. DEXTROSE (ALBERT)
 84. Atc
 85. Herpesafe
 86. Survector
 87. Trikase
 88. DEXTROSE (AL-PLASTIC)
 89. Vazovir
 90. Patanjali Chyawanprash
 91. Sri Sri Tattva Pachani Rasayana
 92. Neoclovir
 93. Dex 5% (Skkl)
 94. Virol Tablet
 95. Dextrose Infusion
 96. Abamune Tablet
 97. Abhope Tablet
 98. Kerala Ayurveda Dhanwantharam Gutika
 99. Daramin
 100. Docvir
डॉक्टर से अपना सवाल पूछें और 10 मिनट में जवाब पाएँ