ಔಷಧಗಳನ್ನು ಆಲ್ಫಬೆಟಿಕ್ (ವರ್ಣಮಾಲೆ)ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ

  Recently added medicines starting with L

 1. Lukotas LC
 2. Logihair

  Popular Medicines starting with L

 1. Lumenac
 2. Levoflox
 3. Lanol
 4. Lipvas
 5. Lonopin
 6. Lexanox Plus
 7. Lecope
 8. La Shield Sunscreen Gel
 9. Lipikind F
 10. Losar H
 11. Lizoforce
 12. Lupident
 13. Lanzol
 14. Livogen
 15. Liveril Suspension
 16. Lesuride
 17. Lubrijoint
 18. Lopamide
 19. Lomofen Plus
 20. Lignocare
 21. Levocet M
 22. L Montus
 23. Lecope M
 24. Laxitol
 25. Lupila
 26. Lulican
 27. Lulifin
 28. Lasilactone
 29. Lactifiber
 30. Laxitol Husk
 31. Levolin Plus
 32. Loette Tablet
 33. Lipikind Plus
 34. L Cin Oz
 35. Lomela
 36. Leptaden
 37. Lichensa
 38. Limcee
 39. Lineator
 40. Livesafe
 41. Livina
 42. Lobun Forte
 43. Lupiheme
 44. Lupilyzer
 45. Lupizyme Plus
 46. Lvate
 47. Lycored
 48. Lycostar New Capsule
 49. Lupin Softovac Powder
 50. Levonorgestrel
 51. Linoleic Acid
 52. Loxapine

  Medicines starting with L

 1. Lacosamide
 2. Lactic Acid
 3. Lactic Acid Bacillus Rhamnosus
 4. Lactitol
 5. Lactobacillus
 6. Lactobacillus Acidophilus
 7. Lactobacillus Sporogenes
 8. Lactulose
 9. Lamotrigine
 10. Lansoprazole
 11. Lanthanum Carbonate
 12. Lapatinib
 13. L-Arginine
 14. Laropiprant
 15. Lecithin
 16. Leflunomide
 17. Lenalidomide
 18. Letrozole
 19. Leucovorin Calcium
 20. Leuprorelin
 21. Levamisole
 22. Levetiracetam
 23. Levocarnitine
 24. Levocetirizine
 25. Levocloperastine
 26. Levodopa
 27. Levodropropizine
 28. Levofloxacin
 29. Levonorgestrel
 30. Levalbuterol (Levosalbutamol)
 31. Levosulpiride
 32. Levothyroxine
 33. L-Glutamate
 34. L-Histidine Hydrochloride
 35. Lidocaine
 36. Linoleic Acid
 37. Linseed Oil
 38. Liraglutide
 39. L-Isoleucine
 40. Lithium
 41. Levobunolol
 42. Lactase
 43. L-alanyl-L-glutamine
 44. Lamivudine
 45. Lisinopril
 46. Lercanidipine
 47. Levosimendan
 48. Lincomycin
 49. Lovastatin
 50. Lixisenatide
 51. Linagliptin
 52. Lipase
 53. Liquid Paraffin
 54. L-Methyl Folate
 55. Lymecycline
 56. Lacidipine
 57. Luliconazole
 58. Lynestrenol
 59. Leuprolide
 60. Lithium Carbonate
 61. Levorphanol
 62. Lypressin
 63. Lente insulin
 64. Lepirudin
 65. Ledipasvir
 66. Lanolin
 67. Lurasidone
 68. Lifitegrast
 69. Lorcaserin
 70. Lumacaftor
 71. Lomitapide
cross
Ask your health query from live doctors now!