ಔಷಧಗಳನ್ನು ಆಲ್ಫಬೆಟಿಕ್ (ವರ್ಣಮಾಲೆ)ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ

  L से शुरू होने वाली हाल में जोड़ी गयी दवाएं

 1. Lomac
 2. Lacoxa

  L से शुरू होने वाली लोकप्रिय दवाएं

 1. Lumenac
 2. Levoflox
 3. Lonopin
 4. Lipirose
 5. Lipikind F
 6. Losar H
 7. Letroz Tablet
 8. Lupisulide P
 9. Lactolook
 10. Lizoforce
 11. Lanzol
 12. Livogen
 13. Liveril Suspension
 14. Lesuride
 15. Lopamide
 16. Lomofen Plus
 17. Lignocare
 18. Levocet M
 19. Lezyncet M
 20. L Montus
 21. Lecope M
 22. Lefno
 23. Laxitol
 24. Lupila
 25. Lulican
 26. Lulifin
 27. Lacrigel
 28. Lasilactone
 29. Lactifiber
 30. Laxitol Husk
 31. Lipikind Plus
 32. Lomela
 33. Lactodex 1 Starter Formula
 34. La Shield
 35. Leptaden
 36. Lichensa
 37. Limcee
 38. Lineator
 39. Liveraid Capsule
 40. Livesafe
 41. Livina
 42. Livion
 43. Livrite Tablet
 44. Lobun Forte
 45. Lubic
 46. Lupizyme Syrup
 47. Lvate
 48. Lycogard
 49. Lyco Plus
 50. Lycored
 51. Lycostar New Capsule
 52. Lupin Softovac Powder
 53. Levitra
 54. Levonorgestrel
 55. Linoleic Acid
 56. Loxapine

  L से शुरू होने वाली दवाएं

 1. Lacosamide
 2. Lactic Acid
 3. Lactic Acid Bacillus Rhamnosus
 4. Lactitol
 5. Lactobacillus
 6. Lactobacillus Acidophilus
 7. Lactobacillus Sporogenes
 8. Lactulose
 9. Lamotrigine
 10. Lansoprazole
 11. Lanthanum Carbonate
 12. Lapatinib
 13. L-Arginine
 14. Laropiprant
 15. Lecithin
 16. Leflunomide
 17. Lenalidomide
 18. Letrozole
 19. Leucovorin Calcium
 20. Leuprorelin
 21. Levamisole
 22. Levetiracetam
 23. Levocarnitine
 24. Levocetirizine
 25. Levocloperastine
 26. Levodopa
 27. Levodropropizine
 28. Levofloxacin
 29. Levonorgestrel
 30. Levalbuterol (Levosalbutamol)
 31. Levosulpiride
 32. Levothyroxine
 33. L-Glutamate
 34. L-Histidine Hydrochloride
 35. Lidocaine
 36. Linoleic Acid
 37. Linseed Oil
 38. Liraglutide
 39. L-Isoleucine
 40. Lithium
 41. Levobunolol
 42. Lactase
 43. L-alanyl-L-glutamine
 44. Lamivudine
 45. Lisinopril
 46. Lercanidipine
 47. Levosimendan
 48. Lincomycin
 49. Lovastatin
 50. Lixisenatide
 51. Linagliptin
 52. Lipase
 53. Liquid Paraffin
 54. L-Methyl Folate
 55. Lymecycline
 56. Lacidipine
 57. Luliconazole
 58. Lynestrenol
 59. Leuprolide
 60. Lithium Carbonate
 61. Levorphanol
 62. Lypressin
 63. Lente insulin
 64. Lepirudin
 65. Ledipasvir
 66. Lanolin
 67. Lurasidone
 68. Lifitegrast
 69. Lorcaserin
 70. Lumacaftor
 71. Lomitapide
डॉक्टर से अपना सवाल पूछें और 10 मिनट में जवाब पाएँ