இதயம் மற்றும் இரத்தம் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள்

நோயின் கட்டுரைகள்

இரத்த சோகை

Dr. Nabi Darya Vali (AIIMS)
MBBS
2 वर्षों का अनुभव

ஆஞ்சினா (இதயவலி)

Dr. Nabi Darya Vali (AIIMS)
MBBS
2 वर्षों का अनुभव

மாரடைப்பு

Dr. Nabi Darya Vali (AIIMS)
MBBS
2 वर्षों का अनुभव

இதயத்தசைநோய்

Dr. Nabi Darya Vali (AIIMS)
MBBS
2 वर्षों का अनुभव

கிரிப்டோகோக்கோசிஸ்

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
5 वर्षों का अनुभव

மாரடைப்பு

Dr. Nabi Darya Vali (AIIMS)
MBBS
2 वर्षों का अनुभव

இதய நோய்

Dr. Nabi Darya Vali (AIIMS)
MBBS
2 वर्षों का अनुभव

இதய செயலிழப்பு

Dr. Nabi Darya Vali (AIIMS)
MBBS
2 वर्षों का अनुभव

ஹீமோபிலியா

Dr. Nabi Darya Vali (AIIMS)
MBBS
2 वर्षों का अनुभव

அதிக கொழுப்பு

Dr. Nabi Darya Vali (AIIMS)
MBBS
2 वर्षों का अनुभव

இதயத்தசையழல்

Dr. Nabi Darya Vali (AIIMS)
MBBS
2 वर्षों का अनुभव

நியூட்ரோபீனியா

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
5 वर्षों का अनुभव

இதயச்சுற்றுப்பையழற்சி

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
5 वर्षों का अनुभव

பரவலான வாஸ்குலர் நோய்

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
5 वर्षों का अनुभव

வாத காய்ச்சல்

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
5 वर्षों का अनुभव

வாத இதய நோய்

Dr. Nabi Darya Vali (AIIMS)
MBBS
2 वर्षों का अनुभव

சிக்கில் செல் நோய்

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
5 वर्षों का अनुभव

பக்கவாதம்

Dr. Nabi Darya Vali (AIIMS)
MBBS
2 वर्षों का अनुभव

தலசீமியா

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
5 वर्षों का अनुभव

சிரை இரத்த உறைவு

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
5 वर्षों का अनुभव

வாய்ப் புண்

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
5 वर्षों का अनुभव
நோய்கள் பற்றி மேலும் வாசிக்க