வயிறு, கல்லீரல், வாய் மற்றும் செரிமான மண்டல தொடர்பான நோய்கள்

நோயின் கட்டுரைகள்

அக்லாசியா

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
7 Years of Experience

பல் சீழ்கட்டி

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
7 Years of Experience

வாய்ப்புண்

Dr Razi Ahsan
BDS,MDS
12 Years of Experience

பல் வலி

Dr Razi Ahsan
BDS,MDS
12 Years of Experience
நோய்கள் பற்றி மேலும் வாசிக்க